پرسش و پاسخ - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بوشهر
صفحه آماده است.
گروههای موضوعی ...
 
 
عضویت
نحوه عضویت در کتابخانه چگونه است؟
( تعداد ارجاع :427 | آخرین مراجعه :۱۴۰۲/۰۱/۱۵ )
امانت
هر دانشجو چند کتاب می تواند امانت بگیرد؟
( تعداد ارجاع :234 | آخرین مراجعه :۱۴۰۱/۰۸/۱۷ )
عمومی
ساعت کار کتابخانه مرکزی چگونه است؟
( تعداد ارجاع :142 | آخرین مراجعه :۱۴۰۲/۰۱/۱۵ )