درباره ما - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بوشهر
صفحه آماده است.
ساخت پروژه جديد كتابخانه مركزي از سال 1389شروع و در مهرماه سال 1391 به اتمام رسيد. اين كتابخانه اولين كتابخانه مدرن دانشگاهي است كه از پيشرفته ترين امكانات نرم افزاري با زيرساخت هاي ديجيتال سازي منابع (آذرخش) و سيستم حفاظتي RFID و امانت و بازگشت خودكار مي باشد.